- کارگاه - دوره‌ی مدرسه‌ایِ تئاتر - دوم - ۱۳۹۸ -

- کارگاه - تحلیل نمایش‌نامه - دیتاها در درام - پاییز۱۳۹۸ -