- کارگاه - تمرکز و استمرار در نوشتن - ۱۳۹۸.۱۲.۰۹ -

دوره‌ی سوم کارگاه تحلیل نمایش‌نامه - زمستان نودوهشت

- کارگاه - آزاد - هجدهمین - زمستان ۱۳۹۸ -

- کارگاه - دوره‌ی مدرسه‌ایِ تئاتر - سوم - ۱۳۹۸ -

- کارگاه - یوگا برای تئاتر - ۱۳۹۸ -

- کارگاه - یوگا در بازیگری - ۱۳۹۸ -

- کارگاه - خوانش و تحلیل متون تئوریک در حوزه‌ی ادبیات دراماتیک - پاییز۱۳۹۸ -

 

مکتب‌تهران درحال‌حاضر نام یک انتشارات رسمی کتاب و یک مؤسسه‌ی فرهنگی هنری‌ست؛ اما مؤسسات این مجموعه؛ بعد از همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیگر این گروه ثبت شده است. مکتب‌تهران در نتیجه‌ی همکاری افراد مختلف با تخصص‌های مختلف پدید آمده است.