کارگاه - آنلاین - تمرکز و استمرار در نوشتن -

- کارگاه - آزاد - آنلاین - بهار ۱۳۹۹ -

- کارگاه - آزاد - آنلاین - بهار ۱۳۹۹ -

 

مکتب‌تهران درحال‌حاضر نام یک انتشارات رسمی کتاب و یک مؤسسه‌ی فرهنگی هنری‌ست؛ اما مؤسسات این مجموعه؛ بعد از همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیگر این گروه ثبت شده است. مکتب‌تهران در نتیجه‌ی همکاری افراد مختلف با تخصص‌های مختلف پدید آمده است.