- کارگاه - خوانش و تحلیل متون تئوریک در حوزه‌ی ادبیات دراماتیک - پاییز۱۳۹۸ -

- کارگاه - دوره‌ی مدرسه‌ایِ تئاتر - دوم - ۱۳۹۸ -

- کارگاه - تحلیل نمایش‌نامه - دیتاها در درام - پاییز۱۳۹۸ -

 

مکتب‌تهران درحال‌حاضر نام یک انتشارات رسمی کتاب و یک مؤسسه‌ی فرهنگی هنری‌ست؛ اما مؤسسات این مجموعه؛ بعد از همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیگر این گروه ثبت شده است. مکتب‌تهران در نتیجه‌ی همکاری افراد مختلف با تخصص‌های مختلف پدید آمده است.