آثار: جلال تهرانی

تک‎سلولی‎ها

«تک‌سلولی‌ها» تجربه‌ای دیگر از نویسنده در حوزه‌ی دراماتورژی‌ست. سه متن کوتاه از نویسنده به نام‌های «سوپ‌خوری»، «دور دنیا در هشتاد روز» و «تک‌سلولی‌ها»، به هم آمیخته‌اند و درنهایت نام «تک‌سلولی‌ها» به خود گرفته‌اند. در این کتاب به دلیل اهمیت دراماتورژی در شکل‌گیری اجرای نهایی، همه‌ی طراحی‌ها با جزئیات ذکر شده‌اند.  

خرید کتاب