مقاله تست

  یک مقاله صحیح با استاندارد های جهانی از ساختاری تبعیت می کند که در زیر ذکر شده و به ترتیب باید رعایت شود.

 1. فهرست : بخش های اصلی و صفحه مربوطه کار شما در قسمت فهرست ذکر می شود.
 2. چکیده : در این بخش شما خلاصه کل مقاله علمی تان را به قلم خود نویسندگی می کنید. چكیده مقاله باید موضوع و نتایج کار تحقیقی انجام شده را بیان کند و از بیان جزئیات، شكل، جدول، معادلات، فرمول و مراجع خودداری شود. چكیده مقاله فشرده و حداکثر در 300 کلمه تهیه شود که در یك یا دو پاراگراف محدود میشود و تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود.

در چکیده، تمام بخش های مقاله اعم از خلاصه مقدمه، خلاصه متن اصلی، رسیدن به مشکلات برای پرداختن به ایده و راه حل و … بصورت خلاصه ذکر می شود.

ادامه مطلب...

مقاله تست ۴

  یک مقاله صحیح با استاندارد های جهانی از ساختاری تبعیت می کند که در زیر ذکر شده و به ترتیب باید رعایت شود.

 1. فهرست : بخش های اصلی و صفحه مربوطه کار شما در قسمت فهرست ذکر می شود.
 2. چکیده : در این بخش شما خلاصه کل مقاله علمی تان را به قلم خود نویسندگی می کنید. چكیده مقاله باید موضوع و نتایج کار تحقیقی انجام شده را بیان کند و از بیان جزئیات، شكل، جدول، معادلات، فرمول و مراجع خودداری شود. چكیده مقاله فشرده و حداکثر در 300 کلمه تهیه شود که در یك یا دو پاراگراف محدود میشود و تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود.

در چکیده، تمام بخش های مقاله اعم از خلاصه مقدمه، خلاصه متن اصلی، رسیدن به مشکلات برای پرداختن به ایده و راه حل و … بصورت خلاصه ذکر می شود.

ادامه مطلب...

مقاله تست ۲

  یک مقاله صحیح با استاندارد های جهانی از ساختاری تبعیت می کند که در زیر ذکر شده و به ترتیب باید رعایت شود.

 1. فهرست : بخش های اصلی و صفحه مربوطه کار شما در قسمت فهرست ذکر می شود.
 2. چکیده : در این بخش شما خلاصه کل مقاله علمی تان را به قلم خود نویسندگی می کنید. چكیده مقاله باید موضوع و نتایج کار تحقیقی انجام شده را بیان کند و از بیان جزئیات، شكل، جدول، معادلات، فرمول و مراجع خودداری شود. چكیده مقاله فشرده و حداکثر در 300 کلمه تهیه شود که در یك یا دو پاراگراف محدود میشود و تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود.

در چکیده، تمام بخش های مقاله اعم از خلاصه مقدمه، خلاصه متن اصلی، رسیدن به مشکلات برای پرداختن به ایده و راه حل و … بصورت خلاصه ذکر می شود.

ادامه مطلب...

مقاله تست ۵

  یک مقاله صحیح با استاندارد های جهانی از ساختاری تبعیت می کند که در زیر ذکر شده و به ترتیب باید رعایت شود.

 1. فهرست : بخش های اصلی و صفحه مربوطه کار شما در قسمت فهرست ذکر می شود.
 2. چکیده : در این بخش شما خلاصه کل مقاله علمی تان را به قلم خود نویسندگی می کنید. چكیده مقاله باید موضوع و نتایج کار تحقیقی انجام شده را بیان کند و از بیان جزئیات، شكل، جدول، معادلات، فرمول و مراجع خودداری شود. چكیده مقاله فشرده و حداکثر در 300 کلمه تهیه شود که در یك یا دو پاراگراف محدود میشود و تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود.

در چکیده، تمام بخش های مقاله اعم از خلاصه مقدمه، خلاصه متن اصلی، رسیدن به مشکلات برای پرداختن به ایده و راه حل و … بصورت خلاصه ذکر می شود.

ادامه مطلب...

مقاله تست ۳

  یک مقاله صحیح با استاندارد های جهانی از ساختاری تبعیت می کند که در زیر ذکر شده و به ترتیب باید رعایت شود.

 1. فهرست : بخش های اصلی و صفحه مربوطه کار شما در قسمت فهرست ذکر می شود.
 2. چکیده : در این بخش شما خلاصه کل مقاله علمی تان را به قلم خود نویسندگی می کنید. چكیده مقاله باید موضوع و نتایج کار تحقیقی انجام شده را بیان کند و از بیان جزئیات، شكل، جدول، معادلات، فرمول و مراجع خودداری شود. چكیده مقاله فشرده و حداکثر در 300 کلمه تهیه شود که در یك یا دو پاراگراف محدود میشود و تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود.

در چکیده، تمام بخش های مقاله اعم از خلاصه مقدمه، خلاصه متن اصلی، رسیدن به مشکلات برای پرداختن به ایده و راه حل و … بصورت خلاصه ذکر می شود.

ادامه مطلب...

مقاله تست ۶

  یک مقاله صحیح با استاندارد های جهانی از ساختاری تبعیت می کند که در زیر ذکر شده و به ترتیب باید رعایت شود.

 1. فهرست : بخش های اصلی و صفحه مربوطه کار شما در قسمت فهرست ذکر می شود.
 2. چکیده : در این بخش شما خلاصه کل مقاله علمی تان را به قلم خود نویسندگی می کنید. چكیده مقاله باید موضوع و نتایج کار تحقیقی انجام شده را بیان کند و از بیان جزئیات، شكل، جدول، معادلات، فرمول و مراجع خودداری شود. چكیده مقاله فشرده و حداکثر در 300 کلمه تهیه شود که در یك یا دو پاراگراف محدود میشود و تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود.

در چکیده، تمام بخش های مقاله اعم از خلاصه مقدمه، خلاصه متن اصلی، رسیدن به مشکلات برای پرداختن به ایده و راه حل و … بصورت خلاصه ذکر می شود.

ادامه مطلب...