مکتب‌تهران در حال حاضر نام یک انتشارات رسمی کتاب و یک مؤسسه‌ی فرهنگی-هنری‌ست؛ اما مؤسسات این مجموعه؛ بعد از همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیگر این گروه ثبت شده است. مکتب‌تهران در نتیجه‌ی همکاری افراد مختلف با تخصص‌های مختلف پدید آمده است.

تئاتر اولین محصول مکتب‌تهران است. تئاتر، نظام نظام‌هاست؛ بنابراین تولید محصولات تئاتری؛ باعث شده است که افراد مختلفی با تخصص‌های کارگردانی، نویسندگی، بازیگری، دراماتورژی، گرافیک، عکاسی، طراحی ‌صحنه و لباس، معماری، طراحی نور، موسیقی، سینما (و اهل پژوهش در همه‌ی این رشته‌ها) دور هم جمع شوند. مکتب‌تهران تا به امروز در همه‌ی این رشته‌ها تولیداتی داشته است که در وب‌سایت و زیرمجموعه‌های آن گزارش بخشی از آن‌ها وجود دارد.

در مکتب‌تهران اهل فرهنگ با سلایق مختلف حضور دارند؛ ولی همه‌ی کارنامه‌ی افراد؛ با روش مکتب‌تهران مناسبت ندارد. بنابراین هرگاه نام مکتب‌تهران در پای پروژه‌ای ذکر نشده باشد؛ آن پروژه تنها به‌عنوان سابقه‌ی کار افراد و یا فعالیت‌های شخصی آن‌ها حضور دارد.

تصمیم‌گیری در مورد امضای مکتب‌تهران در پای هر اثر یا پروژه‌ای به رأی همه‌ی افراد وابسته است و در حال حاضر تصمیم نهایی در این باره‌ با جلال تهرانی است.

 

Tehran School in its present form is the name of an official publishing house and an institute for arts and culture. It is the outcome of joint-activities by people from different backgrounds and different disciplines.

Theater is the main product of Tehran School. Theater is the order of orders, thus theatrical production has led to gathering of various people with expertise in directing, writing, acting, dramaturgy, graphics, photography, stage and custom design, architecture, lighting design, music and cinema (and also researchers within all these areas). As of now Tehran School has completed projects within all above mentioned areas during the past years, some of them to be found at our website.

Tehran School comprises people of culture with quite differentiable tastes, although, not every item from their portfolios match the institute’s approach. Tehran School, as a rule, does not sign those projects and they are mentioned only as part of personal experience or personal projects.

The process of decision making on whether to sign a project or not is based on direct votes of all members. The final decision on that matter is currently made by Jalal Tehrani.